Projekti

Atbalsta sņēmēja nosaukusm: SIA “Arosa R”

Projekta nosaukums: “Meliorācijas sistēmu pārbūve Jelgavas novada Līvbērzes pagasta īpašumā “Melnā oga”

Projekta Nr. 16-06-A00403-000035

SIA “Arosa R” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 4. “Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma 4.03. “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” līdzfinansēto projektu Nr.16-06-A00403-000035 ir pārbūvējusi meliorācijas sistēmas Jelgavas novada Līvbērzes pagasta īpašumā “Melnā oga”: veikta meliorācijas sistēmas pārbūve saskaņā ar būvprojektu, tā pamatrādītājiem un būvniecības tāmi, izbūvējot videi draudzīgus elementus – sedimentācijas baseinus, kā arī pievadceļu izbūve.

Projekta īstenošanas rezultātā sasniegts uzstādītais mērķis – uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, kā arī uz lauksaimniecības konkurētspējas paaugstināšanu. Projekts orientēts uz videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izveidi (sedimentācijas dīķu un caurtekas – regulatora (meniķa) izveidi, kas turpmāk kalpos kā apkārtējo zemju nosusināšanas sistēmu ūdensnoteku (ūdensteču, novadgrāvju) gultņu paplašinājumi un padziļinājumi ar ūdeni izskalojamo produktu sedimentācijai un bioloģiskajai akumulācijai.

Kopējās projekta izmaksas 300687,65 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas 298807,11 EUR. Summa, kas saņemta no ES fonda, ir 236525,69 EUR.

Projekta administrējošā iestāde ir Lauku atbalsta dienests.

"Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"

Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

 

 

Projekta nosaukums: Jaunukrūmmelleņu stādījumu ierīkošana un jauna traktora iegāde saimnieciskās darbības paplašināšanai un konkurētspējas uzlabošanai

Projekta Nr. 18-06-A00401-00312

Projekta ietvaros paredzēts: iegādāties jaunu traktoru ar frontālo iekrāvēju, sagatavot augsni diviem laukiem ar kopējo platību 36 ha, pēc tam iegādāties un iestādīt 50000 jaunus krūmmelleņu stādus.

Projekta kopējās attiecināmās izmaksas 369728,69 EUR, ELFLA līdzfinansējums traktora iegādei 40%, augsnes sagatavošanai un stādu iegādei 50%. Projekta publiskais finansējums sastāda 183704,34 EUR.

Projekts tiek īstenots piecos posmos:

  1. 2019.gadā – jauna traktora ar frontālo iekrāvēju iegāde par summu 11600 EUR. Traktora funkcijas: visa veida lauksaimniecības tehnikas un aprīkojuma vilcējspēks (mulčas, minerālmēslojuma, materiālu, nogriezto zaru, savāktās ogu ražas) pārvietošanai, augsnes frēzēšanas darbu veikšanai.
  2. 2019.gadā – augsnes sagatavošanas darbi 1.kārta par summu 108556,57 EUR. Šajā kārtā veikti darbi: 0,1-0,6 m bieza kūdras grunts slāņa izstrādāšana, līdzināšana un pārvietošana ar buldozeru un ekskavatoru attālumā līdz 80-140 m.
  3. 2020.gadā – augsnes sagatavošanas darbi 2.kārta par summu 51772,12 EUR. Šajā kārtā veikti darbi: kūdras augsnes dziļirdināšana, kartugrāvju pārtīrīšana, siekstu un celmu nolasīšana, lauka virsmas šļūkšana ar buldozeru, lauka virsmas marķēšana, vagu veidošana ar buldozeru, pamatmēslojuma iestrāde.
  4. 2020.gadā – krūmmelleņu stādu iegāde 1.kārta par summu 91200 EUR. Iegādāti un iestādīti 24000 krūmmelleņu stādi.
  5. 2021.gadā – krūmmelleņu stādu iegāde 2.kārta par summu 106600 EUR. Tiks iegādāti un iestādīti 26000 krūmmelleņu stādi.

 

Īstenojot projektu tiks palielināta krūmmmelleņu stādījumu platībalīdz 98 ha, kas dos iespēju turpmākajos gados palielināt krūmmelleņu pārdošanas apjomus.

Projekta uzraudzības periods ir līdz 2028.gadam. Projekta administrējošā iestāde ir Lauku atbalsta dienests.

“Vairāk informācijas par EiropasLauksaimniecibasfondulaukuattīstībaipieejamsEiropasKomisijastīmekļavietnē”

Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm