Projekti

Atbalsta sņēmēja nosaukusm: SIA “Arosa R”

Projekta nosaukums: “Meliorācijas sistēmu pārbūve Jelgavas novada Līvbērzes pagasta īpašumā “Melnā oga”

Projekta Nr. 16-06-A00403-000035

SIA “Arosa R” ar Eiropas lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma 4. “Investīcijas materiālajos aktīvos” apakšpasākuma 4.03. “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā” līdzfinansēto projektu Nr.16-06-A00403-000035 ir pārbūvējusi meliorācijas sistēmas Jelgavas novada Līvbērzes pagasta īpašumā “Melnā oga”: veikta meliorācijas sistēmas pārbūve saskaņā ar būvprojektu, tā pamatrādītājiem un būvniecības tāmi, izbūvējot videi draudzīgus elementus – sedimentācijas baseinus, kā arī pievadceļu izbūve.

Projekta īstenošanas rezultātā sasniegts uzstādītais mērķis – uzlabot infrastruktūru, kas attiecas uz lauksaimniecības attīstību, kā arī uz lauksaimniecības konkurētspējas paaugstināšanu. Projekts orientēts uz videi draudzīgu meliorācijas sistēmu elementu izveidi (sedimentācijas dīķu un caurtekas – regulatora (meniķa) izveidi, kas turpmāk kalpos kā apkārtējo zemju nosusināšanas sistēmu ūdensnoteku (ūdensteču, novadgrāvju) gultņu paplašinājumi un padziļinājumi ar ūdeni izskalojamo produktu sedimentācijai un bioloģiskajai akumulācijai.

Kopējās projekta izmaksas 300687,65 EUR, no kurām attiecināmās izmaksas 298807,11 EUR. Summa, kas saņemta no ES fonda, ir 236525,69 EUR.

Projekta administrējošā iestāde ir Lauku atbalsta dienests.

"Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē"

Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm